مستندات برای کمک به شما برای ساختن با مانی طراحی شده‌اند. این مستندات مانی را در مقام یک مفهوم شرح می‌دهد، فناوری پشته‌ی مانی را توضیح می‌دهد و موضوعات پیشرفته را برای برنامه‌های کاربردی و موارد استفاده‌ی پیچیده‌تر مستند می‌کند.

مستندات به کوشش جامعه‌ی متن‌باز تهیه می‌شود، پس برای پیشنهاد دادن موضوعات جدید، افزودن محتوای جدید، ساخت مثال و هرچیزی که فکر می‌کنید مفید است راحت باشید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *