کیف پول به شما امکان می دهد به mony متصل شوید و وجوه خود را مدیریت کنید.