دی آب ها نرم افزارهایی نیرو گرفته از مانی هستند. ببینید چه کاری می توانید انجام دهید.